Flk «Aviemore» (1905)

Tekst: Skipshistorie.net / De flytende kokeriene (2013)

Flk "Aviemore"

AVIEMORE i ikke navngitt australsk havn. Foto: State Library of Victoria.

1870 Bygget som fullrigger AVIEMORE ved W. Hood, Aberdeen, Skottland for G. Thompson & Co., Aberdeen. Etter sigende var prisen £ 40 000 da den var ny.

1888 Innkjøpt til Norge.

1889 Registrert i Norge uten eier og hjemstedshavn ifølge Lloyds reg.

1890 Ifølge Lloyds Records av 1890 så var den registrert i Fredrikstad. Som eiere Ellen Lines Ship Co. (?). Om man ser i boken «Seilskip i Sandar og Sandefjord» så står den med A/S Aviemore (L.G.S. Larsen, Hauan som disponent), Sandefjord som eier mellom 1891 og 1908. Rigget om som bark.

1900 Solgt til Johan Bryde. Trer inn som disponent for A/S Aviemore frem til 1905. Ombygget.

1905 Innkjøpt av I/S Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness d.e.), Sandefjord 11/3-1905 fra Johan Bryde for NOK 30 000. Ombygget til flytende hvalkokeri m/6 trykk baserte kjeler og 4 åpne kokekar. Kapasiteten var da 100 fat i døgnet. Skipets lastekapasitet var ca. 4 000 fat. Arktisk hvalfangst med Green Harbour på Svalbard som base 1905-1908. Samlet produksjon oppgitt til 8 003 fat

  

Til venstre: Angivelig AVIEMORE i Green Harbour på Svalbard til høyre i bildet. Skipet til venstre er Flk VALE.

Aviemore på havna i Sandefjord (ca. midt i bildet). Hvalbåtene Alfa og Beta til høyre fortøyd hver for seg på havna. Foto: Hvalfangstmuseets fotoarkiv.

Aviemore og Alfa og Beta på Svalbard. Foto: Hvalfangstmuseets fotoarkiv.

1908 Innleid av det nyetablerte (1908) Bryde & Dahls Hvalfangerselskab A/S (Thor Dahl og Ingvald Bryde (Chr. Christensens svigersønn)) for fangst ved Syd-Georgia fra basen Godthul i sesongene 1908-1912. Selskapet hadde kjøpt en del av Ernest Swinhoe’s lisens fra The South Georgia Exploration Company for £ 1 500. AVIEMORE kom til Syd Georgia med hvalbåten EDDA og SNORRE. I. M. Bryde var kaptein. Fangsten derfra startet 08/01-1908. De benyttet landbasen Godthul i sesongene 1908-1912.

1909 På våren kom AVIEMORE hjem med 3 400 fat hvalolje. Dette var veldig dårlig. Man manglet ganske enkelt kontanter til mannskapets avmønstring. Ved hjelp av losene på Hvasser, ble AVIEMORE dirigert til Kristiania (Oslo). Thor Dahl måtte henvende seg til banksjef Castberg i Christiania Bank- og Kreditkasse og spurte om han kunne få lån på lasten. Det ble ordnet, og hele lasten ble lagret i en stor kjeller som han måtte leie. Dette var tungvint, for hver gang et oljesalg skulle effektueres

1912 Thor Dahl skriver til Den Kongelige Danske Regjering i København om konsesjon for hvalfangst på Grønland for kokeriet AVIEMORE og hvalbåtene ALFA og BETA. Konsesjonen ble ikke innvilget. Lars Christensen overtar som disponent.

1913 Thor Dahl og Lars Christensen overtar Thos. J. Wiborgs lisens for fangst på Fransk-Kongo. Her ble de anvist til et felt ved Libreville hvor man benyttet kokeriet AVIEMORE og hvalbåtene ALFA og BETA. Dette feltet ga et magert utbytte. Kun 2 800 fat for sesongen 1913.

1914 Fangsten fortsatte sommeren 1914 med de samme båtene. Denne sesongen ga bare 2 500 fat. Da verdenskrigen brøt ut blev AVIEMORE satt i fraktfart.

1916 Forsvant i Atlanteren i november på reise fra Halifax, Nova Scotia til Liverpool, UK med trelast. Rederiet oppgir at det var 17 mann om bord, konsulatet oppgir 14.

1918 Hvalfangerselskapet I/S Alfa & Beta blir slettet av firmaregisteret.

Fra sjøforklaringen:

Bk. »Aviemore« (H.N.B.M.) av Sandefjord, forsvandt paa reise fra Halifax N.S. til Liverpool i november/december 1916.
Av undersøkelser foretat gjennem konsulatet i Halifax og forhør optat i Sandefjord samt Sjøfartskontorets og Det norske Veritas registre fremgaar, at skibet var bygget i Aberdeen i 1870 av haarde træmaterialer. Længde 215, bredde 36,5 og dybde 22,2 eng. fot. Dets registertonnage var 1109 br. og 1 043 netto ton. Skibet blev sidste gang besigtet av Det norske Veritas i mai 1913 og erholdt klasse A.2., bæreevne 3.L. for 3 aar. I juli 1916 efter at en beseenrapport (en slags besigtelse) var indsendt til Det norske Veritas, blev skibets klasse, der var utløpet i mai s. a., forlænget for en reise til Amerika og tilbake til Europa, hvor den periodiske besigtelse skulde foretages. Skibet var i tørdok i Liverpool i juli 1916.
Indredning og utrustning blev besigtet av Den norske Skibs- kontrol i 1915 og saavidt skjønnes i januar 1916.
Ved avseilingen fra Halifax N.S. hadde skibet en besætning av 14 mand ifølge konsulatets opgift. Rederiet har en mandskapsliste paa 17 mand, men erklærer at den vistnok er mangelfuld.
Lasten bestod av 439 std, granplanker i rum og paa dæk.
Senere har man intet hørt fra eller om skib og mandskap, hvorfor skibet maa ansees forlist og mandskapet omkommet.
Ifølge de foreliggende oplysninger maa det antas, at skibet har været i sjødygtig stand ved avseilingen fra Halifax.
Aarsakene til skibets forsvinden er saaledes ikke oplyst, men kan formentlig skyldes foruten almindelige sjøulykker ogsaa krigsforlis.

Saken henlægges.

Evt. fargelegging av Fokal foto / Geir Røsset.

Kilder: Røsset, Geir. 2013: De flytende kokeriene. Novus forlag.

Skipshistorie.net